NL UK DE

Schenkingsformulier

Indien iemand een voorwerp, foto's, documenten of wat dan ook wil schenken aan Museum Het Warenhuis noteren we een aantal gegevens ter documentatie van de schenking. Er kan dan -indien daartoe aanleiding is- vanuit het museum contact opgenomen worden met de schenker, tenzij de schenker aangeeft daar geen prijs op te stellen.

Bepaling bij de schenking:

  1. Geschonken voorwerpen worden door het museum beoordeeld op hun bruikbaarheid voor het museum. Ze kunnen worden gebruikt voor plaatsing in de permanente opstelling, voor plaatsing in een interne of externe wisselexpositie, of voor bewaring in het depot van het museum. Dit uitsluitend ter beoordeling van de conservator van Museum Het Warenhuis. In geval van over(compleetheid van de museumcollectie zal het museum handelen conform het landelijk overeengekomen museale beleid rondom aanschaf en afstoting van museale objecten.
  2. De schenker ondertekent een protocol en verklaart dat de schenking onherroepelijk is.

Bijlagen